Integritetspolicy

Vårt engagemang för dina uppgifter

Information om personuppgiftsskydd av FIDE

Baserat på den informationsskyldighet som fastställs i artiklarna, artikel 13 i RGPD (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer i vad som gäller behandlingen av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG). samt, artiklarna 11.1 och 2. i LOPDyGDD (organisk lag 3/2.018 av den 5 december om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter), FIDE fortsätter genom detta dokument för att uppfylla nämnda skyldighet, med följande innehåll,

– GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DATASKYDD-

Ansvarig för behandlingen: STIFTELSEN FÖR FORSKNING OM LAGSTIFTNING OCH NÄRINGSLIV (nedan kallat "FIDE")

Syftet med behandlingen: Databashantering av personer som är intresserade av verksamheten FIDE, av de personer som är registrerade som användare på vår plattform "Område-Fide”, av ledamöterna i Akademiska rådet, av ledamöter i förtroenderådet, av de som deltar i evenemang som anordnas av FIDE; samt talare och deltagare vid utbildningsaktiviteter, alla för utvecklingen av stiftelsens verksamhet och för ledningen av personalen i FIDE. Likaså i caso av talare och deltagare vid utbildningsaktiviteter och evenemang som anordnas av FIDE Evenemanget kommer att publiceras genom galleriet med foton och videor som publiceras på bloggen (Personuppgifter som är föremål för behandling: bilden av deltagarna och talare) både på webbplatsen och på Facebook (Åtkomst för att verifiera syftet med behandlingen som din bild kan ha på vår hemsida: https://thinkfide.com/medios/); och Facebook (https://www.facebook.com/fidederechoyempresa/).

legitimation: Baserat på artikel 6 RGPD är legitimiteten för behandling av personuppgifter det legitima intresset för FIDE i utvecklingen av den verksamhet för vilken stiftelsen bildades, samt genomförandet av det kontrakt genom vilket deltagarna tecknar sig för stiftelsens verksamhet, genomförandet av stiftelsens stadgar på grundval av vilka medlemmarna i rådets akademiska och Förtroenderådet utför sina uppgifter, för att fullgöra kontraktet för tillhandahållande av tjänster av talarna, för att fullgöra anställningsavtalet för personalen på FIDE och för att uppfylla de skyldigheter som fastställts för stiftelser i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mottagare: Inga data överförs till tredje part. På samma sätt kommer ingen internationell överföring av personuppgifter att göras.

Rättigheter eller möjlighet att utöva rättigheterna enligt artiklarna 15 till 22 i RGPD / Art. 13 till 18 i LOPDyGDD: Du, som intresserad person angående behandlingen av dina personuppgifter av FIDE, kan du få tillgång till, korrigera eller radera uppgifterna, begära deras portabilitet, motsätta sig behandlingen (Rätten att bli glömd) och begära att den begränsas. Likaså har du rätt att motsätta dig antagandet av automatiserade individuella beslut som ger rättsverkningar för dig eller som väsentligt påverkar dig på liknande sätt.

Digitala rättigheter som användare av tjänster via internet (Art. 79, 96 och 80 i LOPDGDD): du har rätt till neutralitet på internet, såväl som de andra rättigheterna i den digitala tidsåldern som erkänns i LOPDGDD.

Digitala rättigheter som användare av kommunikation via internet (Art. 82 i LOPDGDD): du har rätt till digital säkerhet vid kommunikation över Internet.

Datakategorier: Uppgifterna som vi kommer att behandla tillhör inte särskilda kategorier och är inte heller relaterade till brottsdomar och överträdelser.

– YTTERLIGARE INFORMATION (Förutom "GRUNDINFORMATION OM DATASKYDD")–

 

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

STIFTELSEN FÖR FORSKNING OM LAGSTIFTNING OCH FÖRETAG (FIDE), C/ Ramón de la Cruz 38 Espacio Loom – 28001 Madrid-. E-post fidefoundation@tänkfide.com. Hemsida https://thinkfide.com. Telefon för att kontakta 914359239.

Dataskyddsombud: María Delgado Granados dpd@tänkfide.com

 

I vilket syfte behandlar vi dina personuppgifter?

En FIDE Vi behandlar informationen som tillhandahålls av personer som är intresserade av våra aktiviteter för att hantera sändningen av den information de begär, hantera registreringen av användare på vår plattform "Area-Fide”; samt förse intresserade parter med tjänster av intresse. Personuppgifterna om medlemmarna i Akademiska rådet, om medlemmarna i förtroenderådet behandlas för att reglera de funktioner som tilldelats dem enligt stadgarna för vår stiftelse. Personuppgifterna om talarna och de som deltar i utbildningar och andra aktiviteter behandlas som en del av kursinformationen, för den administrativa hanteringen av deras presentationer och de tjänster de tillhandahåller i de kurser som anordnas av stiftelsen, samt för spridning av evenemanget som hålls genom galleriet med foton och videor publicerade på bloggen (Personliga data föremål för behandling: bilden av deltagarna och talare) både på webbplatsen och på Facebook (Åtkomst för att verifiera syftet med behandlingen att du kan få din bild på vår hemsida: https:// thinkfide.com/media/); och Facebook (https://www.facebook.com/fidederechoyempresa/). i nr caso Profiler kommer att skapas med dina personuppgifter, inte heller kommer automatiserade beslut att fattas baserat på dem.

 

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

De personuppgifter som lämnas kommer att bevaras så länge som det akademiska rådets, förtroenderådets och talarnas förhållande till stiftelsen upprätthålls, radering av dem inte begärs av den berörda parten och under en period av 5 år.

 

Vilken är legitimiteten för behandlingen av dina uppgifter?

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är följande:

  • utförande av ett kommersiellt kontrakt både för tillhandahållande av tjänster (talare) och för uthyrning av desamma (deltagare); och arbetskontrakt (personal vid FIDE) där de berörda parterna är part. Intresserade parter är skyldiga att tillhandahålla personuppgifter för utförande av densamma, annars skulle föremålet för nämnda kontrakt inte kunna genomföras; baserat på art.6.1.b. GDPR och Arts. 1252 till 1314 i den spanska civillagen;
  • för efterlevnad av den rättsliga skyldighet som regleras i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism för stiftelser; baserat på artikel 6.1.c. GDPR; samt baserat på "lag 10/2010 av den 28 april om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism" Art.3 och Art.4;
  • för det berättigade intresset av FIDE, som är det legitima intresset för utvecklingen av dess verksamhet som en kulturstiftelse (Användare registrerade på vår plattform "Área-Fide” och assistenter); baserat på art.6.1.f. RGPD, med beaktande av 47 i RGPD, artikel 19.1 i LOPDGDD; och innehållet i "Yttrande 06/2014 om begreppet berättigat intresse för den registeransvarige enligt artikel 7 i direktiv 95/46/EG" från arbetsgruppen för dataskydd i artikel 29 (WP217).

 

Till vilka mottagare kommer dina data att kommuniceras?

Uppgifterna kan kommuniceras till andra enheter (förvaltare) med vilka FIDE har kontrakterat tillhandahållandet av de nödvändiga tjänsterna för att fullända tillhandahållandet av de avtalade tjänsterna eller förvaltningen av informationssamhällets tjänster som tillhandahålls via sin webbplats. För att få reda på identifieringen av dessa enheter, deras kontaktuppgifter och det detaljerade syftet med vilket personuppgifterna behandlas kan användaren kontakta dpd@fidefoundation.es

Personuppgifter kommer inte att överföras till ett tredjeland eller till någon internationell organisation.

 

Vilka är dina rättigheter?

  • Vem som helst har rätt att få bekräftelse på om FIDE vi behandlar personuppgifter som berör dem, eller inte.
  • Intresserade personer har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, samt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, i dess caso, begära att den raderas när, bland annat, uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
  • Under vissa omständigheter som anges i artikel 18 RGPD kan berörda parter begära begränsning av behandlingen av deras uppgifter, där caso Vi kommer endast att behålla dem för att utöva eller försvara anspråk.
  • Intresserade parter kan invända mot behandlingen av deras uppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive profilering. FIDE kommer att sluta behandla uppgifterna, förutom av tvingande legitima skäl eller utövande eller försvar av eventuella anspråk.
  • I kraft av rätten till portabilitet har du som intressent rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format för gemensamt bruk och mekanisk avläsning och att överföra dem till annan ansvarig.
  • På samma sätt har du rätt att motsätta dig antagandet av automatiserade individuella beslut som ger rättsverkningar för dig eller som väsentligt påverkar dig på liknande sätt.

 

Hur kan rättigheter utövas?

Genom att skriva till STIFTEN FÖR FORSKNING OM LAG OCH NÄRINGSLIV (FIDE), C/ Ramón de la Cruz 38 Espacio Loom – 28001 Madrid-.

Nåväl,

Via e-post adresserad till dataskyddsombudet för FIDEvia e-postkontot dpd@tänkfide.com

Vilka är dina digitala rättigheter?

 Som internetanvändare har du erkänt följande rättigheter,

– Rätten att garanteras tillämpningen av de rättigheter och friheter som är inskrivna i konstitutionen och i de internationella fördrag och överenskommelser som Spanien är part i.

– Rätt till ett öppet utbud av tjänster.

Som användare av kommunikation som överförs och tas emot via Internet har användaren rätt att FIDE tillhandahåller tjänsten som säkerställer säkerheten för din kommunikation.

 

Vilka anspråkskanaler finns?

Om du anser att dina rättigheter inte har behandlats i vederbörlig ordning, har du rätt att lämna in ett krav till den spanska dataskyddsmyndigheten (Kontaktuppgifter: Calle de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid. Telefon 912663517. Webbplats: http://www.aepd.es).

I alla caso, vi rekommenderar att innan du lämnar in ett anspråk, kontakta vår dataskyddsombud på e-postkontot dpd@thinkfide. Com.

Vilka kategorier av data behandlar vi?

Vi behandlar identifierande data (användare registrerade på vår plattform"Område-Fide”, deltagare, talare, personliga akademiska rådet av FIDE, Akademiska rådet och ledamöter av förtroenderådet), akademisk data (talare), arbetsinformation (Personal för FIDE), ekonomisk-finansiell information (deltagare och talare), professionell information (användare registrerade på vår plattform "Area-Fide”, deltagare och talare), kontaktuppgifter (Användare registrerade på vår plattform ”Area-Fide”, deltagare, talare, personliga akademiska rådet av FIDE, Akademiska rådet, ledamöter av styrelsen och personal vid FIDE); samt personuppgifterna för bilden som återges i fotografi och video (deltagare och talare för aktiviteter som organiseras av FIDE). i nr caso Särskilda kategorier av uppgifter behandlas.

Cookies policy

– Vad är cookies och hur fungerar de – En cookie är en fil som laddas ner till din dator när du besöker vissa webbsidor. Cookies gör att en webbsida bland annat kan lagra och hämta information om en användares eller deras utrustnings surfvanor och, beroende på vilken information de innehåller och hur de använder sin utrustning, kan de användas för att känna igen till användare.

– Informationsplikt – Användaren görs medveten om användningen av datalagrings- och återställningsenheter, deras egna och tredje parts; i synnerhet tekniska, analys- och reklamcookies. Syftet med databehandlingen är i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftsskyddsförordningen. Varje typ av kaka används för eget bruk och det anges under identifieringen av den tredje parten.

– Typ av cookies som används av denna webbplats – I. Tekniska cookies Dessa är egna cookies.

Syfte: de tillåter att sessionen och den registrerade användaren identifieras, förberedelse av statistik och drift av olika webbalternativ. De är viktiga tekniska cookies för att vår webbplats ska fungera korrekt.

II. Analyscookies Dessa är tredjepartscookies.

Syfte: tillåta övervakning och analys av beteendet hos användarna av webbplatserna som de är länkade till, mätning av webbplatsens aktivitet och utarbetande av navigeringsprofiler för användarna av webbplatsen för att införa förbättringar baserat på analysen av användningsdata som görs av användarna av tjänsten. Allt detta för att förbättra våra tjänster och visa användaren reklam relaterade till deras preferenser genom att analysera deras surfvanor.

Identifiering av tredje part: GOOGLE Användning: Spela in information om sidvisningar, trafikkällor och surfningstid för att utföra statistik och mätningar via Google Analytics Se

III. Beteendereklamcookies Dessa är tredjepartscookies.

Syfte: tillåta hantering, på ett så effektivt sätt som möjligt, av de reklamplatser som har inkluderats på webbsidan, lagring, information om användarnas beteende som erhållits genom kontinuerlig observation av deras surfvanor, utveckla en profil som är specifik för att visa reklam baserad på den.

Identifiering av tredje part: FACEBOOK Använd: hantera sociala plugins för att dela webbadresser Se

– Cookiehanteringsprocedur – Användaren kan hantera cookies på ett sådant sätt att om du fortsätter att surfa på denna webbplats kommer det att förstås att du accepterar användningen av cookies som anges ovan. Tvärtom, om du inte fortsätter att surfa på denna webbplats kommer du inte att påverkas av användningen av dessa inbäddade cookies.

Användaren kan vägra att acceptera cookies, i caso av tekniska cookies, som en konsekvens av ett sådant avslag kan webbplatsens funktionalitet påverkas och/eller begränsas.

I alla caso, kan användaren alltid tillåta, blockera eller ta bort cookies som är installerade på sin dator genom att konfigurera alternativen för webbläsaren som är installerad på sin dator, till exempel,

krom, från https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es utforskare, från http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 firefox, från http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we safaris, från http://support.apple.com/kb/ph5042 Andra tredjepartsverktyg, tillgängliga online, som tillåter användare att upptäcka cookies på varje webbplats de besöker och hantera deras inaktivering (till exempel Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq). Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

– Begäran om samtycke – a) För nyregistrerade användare: om användaren fortsätter att få tillgång till innehållet på denna webbplats, kommer nämnda åtgärd att tolkas i den meningen att de accepterar installationen och användningen av cookies.

b) För redan registrerade användare informeras de om att de cookies som anges i "Typ av cookies som används av denna webbplats" har införlivats, om användaren fortsätter att komma åt innehållet på denna webbplats kommer nämnda åtgärd att tolkas i den meningen att du acceptera installation och användning av cookies

Användaren som ger sitt samtycke, ger det på ett informerat sätt. Du kan alltid återkalla det genom att blockera eller eliminera cookies, genom den mekanism som anges i sista stycket i "Cookiehanteringsproceduren", varvid cookies elimineras.

STIFTELSEN FÖR JUR OCH NÄRINGSLIV (FIDE), ägare av denna webbplats, är inte ansvarig för innehållet och sanningshalten i tredje parts sekretesspolicyer som ingår i denna cookiepolicy. Användaren kan kontakta FOUNDATION FOR LAW AND BUSINESS (FIDE) i fidefoundation@tänkfide.com

Genom denna "Cookies Policy" registreras att användare har informerats genom individuell tillgång till länken "här" för att läsa den obligatoriska informationen. De som, efter att ha blivit informerade om innehållet som exponeras här, fortsätter att surfa på webben, har lämnat sitt informerade samtycke till användningen av cookies.

På denna webbplats använder vi Matomo för att spåra våra användares aktivitet.

Kontakt

Fyll i formuläret så kontaktar någon från vårt team dig inom kort.